ไทย ENG
 
 
Admission  
เกี่ยวกับคณะ
ประวัติความเป็นมา
ตราสัญลักษณ์
นโยบายการบริหารและพัฒนา
เป้าหมายและวัตถุประสงค์
ปรัชญา วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
กลยุธ์การบริหารจัดการ
อัตตลักษณ์
คณะผู้บริหาร

คณะกรรมการประจำคณะ

โครงสร้างองค์กร

โครงสร้างการบริหารงาน
บุคลากร
 
 
Faculty & Staff  
หน่วยงาน
สำนักงานเลขานุการคณะ  
ภาควิชาเทคโนฯ  

ภาควิชาบริหารฯ
ภาควิชาการศึกษา
 
 
Alumni  
หลักสูตร
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
 
 
Current Students  
ระบบประกันคุณภาพ
CHE QA Online (ภาควิชา)
CHE QA Online
ร่างเกณฑ์ประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ปี 57 สกอ.
 
 
 
สารสนเทศ
MIS
MISEDU
บทเรียน e-learning
ผลงานวิจัย คณะศึกษาศาสตร์ ระบบงานทะเบียนหนังสือรับ-ส่ง
 
 
Visitors  
บริการนิสิต

การบริการและสวัสดิการนิสิต
แนะแนวอาชีพและการศึกษาต่อ
ขั้นตอนและกำหนดการ
ทำวิทยานิพนธ์

ผลการสอบวัดคุณสมบัติ สำหรับนิสิตปริญญาเอก
ผลการสอบประมวลความรู้

 
ดาวโหลดไฟล์แบบฟอร์มต่าง ๆ
 
 

 

ประกาศคณะศึกษาศาสตร์
ประกาศรับสมัคร
 
ผลงานคณะศึกษาศาสตร์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว-กิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์นิสิต และศิษย์เก่า
Online in site : 3
        สถิติการเข้าชม
    21111 Visitors21111 Visitors21111 Visitors21111 Visitors21111 Visitors21111 Visitors21111 Visitors
since 01/01/2014
 

 Faculty of Education, Naresuan University. Tumbol Thapo, Amphor Muang,
 Phitsanulok Province. 65000 Phone : 055962411 Fax. 055962402 . 
education@nu.ac.th

June 24, 2016 18:45